Contact

*Due to the current situation of the COVID-19, we requests all customers to order by phone for the time being. We apologize for the inconvenience. Your safety is important to us.
Vì để đối phó với tình hình dịch COVID-19 hiện tại, chúng tôi xin đề nghị quý khách hãy gọi điện thoại đặt đồ ăn trước. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Sự an toàn của quý khách là việc quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Get in Touch

You have a piece of advice or a suggestion that you would like to share with us? Feel free to contact us.

Leave this empty:

Find Us

  • 1052 Dorchester Ave, Dorchester, MA 02125
  • 617-265-7171
  • contact@baledorchester.com